Các đê tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do giảng viên Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện trong năm học 2015 - 2016

1. Tên đề tài: Biện pháp nâng cao hiệu quả tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thành viên thực hiện:

Ths.Vương Xuân Hiệp - Chủ nhiệm đề tài

Ths. Lê Thị Hồng Khuyên - Thành viên tham gia

Ths. Nguyễn Văn Khánh - Thành viên tham gia

Tóm tắt nội dung

Đề tài hệ thống lý luận vấn đề tự học; khảo sát và đánh giá toàn diện, có hệ thống thực trạng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội trường; Đóng góp một số biện pháp nâng cao hiệu quả tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đề tài cấp: Trường

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học do giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện trong năm học 2014 - 2015 và năm học 2015 - 2016

Hình ảnh trong buổi báo cáo nghiệm thu đề tài

2. Tên đề tài: Một số giải pháp góp phần định hướng và hoàn thiện nhân cách cho sinh viên Đại học Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Thành viên thực hiện:

TS. Phạm Thị Thu Hương - Chủ nhiệm đề tài

TS. Phạm Văn Bổng - Thành viên tham gia

TS. Vũ Thị Hồng Vân - Thành viên tham gia

Ths. Trần Thị Minh Trâm - Thành viên tham gia

Ths. Trần Thị Thúy Chinh - Thành viên tham gia

Ths. Trần Thị Tùng Lâm - Thành viên tham gia

Tóm tắt nội dung:

Trên cơ sở phân tích và làm rõ lý luận về nhân cách, nhân cách sinh viên, vai trò và tính tất yếu phải giáo dục nhân cách cho sinh viên nói chung, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng nhân cách sinh viên trên hai phương diện Đức và Tài. Từ đó, đề tài đưa ra những nhóm giải pháp nhằm định hướng và hoàn thiện nhân cách cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đề tài cấp: Trường

3. Tên đề tài: Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn NNLCB của CNMLN cho sinh viên Trường ĐHCNHN hiện nay

Thành viên thực hiện:

TS. Phùng Danh Cường - Chủ nhiệm đề tài

Ths.Lê Thị Hồng Khuyên - Thành viên tham gia

TS. Vũ Thị Hồng Vân - Thành viên tham gia

Ths. Bùi Thanh Tùng - Thành viên tham gia

Tóm tắt nội dung

- Cơ sở lý luận: khái niệm sơ đồ tư duy, đặc điểm, sự cần thiết sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn NNLCB của CNMLN

- Thực trạng đề tài: khảo sát giảng viên, sinh viên về sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.

- Ứng dụng sơ đồ tư duy vào kiến thức Triết học, KTCT, CNXHKH có ví dụ minh họa và hướng dẫn sử dụng.

-Thực nghiệm sư phạm và rút ra kết luận.

Đề tài cấp: Trường

4. Tên đề tài: Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Thành viên thực hiện:

TS. Vũ Thị Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

Ths. Trần Thị Minh Trâm - Thành viên tham gia

Ths. Trần Thị Thúy Chinh - Thành viên tham gia

Ths. Lê Thị Hà - Thành viên tham gia

Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật và giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đề tài phân tích và làm rõ thực trạng giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên hai phương diện những thành tựu và hạn chế đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của nó. Từ đó, đề tài đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên trong Trường.

Đề tài cấp: Trường

  • Thứ Năm, 13:57 15/12/2016

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

Nghiệm thu đề tài khoa hoc cấp cơ sở: "Ứng dụng Sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Năm, 11:07 06/08/2015

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Nâng cao hiệu quả tự hoạt động học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 11:13 05/06/2015

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp góp phần định hướng và hoàn thiện nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Năm, 11:20 28/05/2015

NGhiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Tăng cường giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp hiện nay"

Thứ Sáu, 14:41 13/12/2013

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Thứ Tư, 10:03 04/12/2013

Video giới thiệu