Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thực hiện quyết định số 1135/QĐ-ĐHCN về việc thành lập hội đồng đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 14h00 ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại phòng hội thảo tầng 2 A2 - Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do ThS Hoàng Thị Hương Thu làm chủ nhiệm. Kết quả đánh giá của hội đồng khoa học là căn cứ quan trọng để nhóm nghiên cứu thực hiện nghiệm thu cấp trường.

Giáo dục & đào tạo đang tiến hành đổi mới toàn diện để đáp ứng với thực tiễn đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển, trong quá trình này bênh cạnh nhiệm vụ cơ bả là đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tốt cho sinh viên, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho sinh viên cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường trên 35 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kể từ năm 2003 đến nay, Bộ chính trị đã ban hành 4 Chỉ thị trung ương (Chỉ thị số 23/2003, 06/2007, 03/2011, 05/2016) và ngày 19/11 vừa qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”, và những kết quả đạt được là rất to lớn, góp phần vào việc xây dựng đất nước Việt Nam trong thời kì đổi mới và hội nhập.

Có thể nói việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục lối sống trong sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh ở Việt Nam, nói chung, và ở Đại học Công nghiệp nói riêng rất được quan tâm, góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Việc tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng để thúc đẩy hơn nữa công tác này ở Đại học Công nghiệp Hà Nội của nhóm nghiên cứu đề tài là một công việc thiết thực.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS Hoàn Thị Hương Thu đã trình tóm tắt bản báo cáo khoa học trước hội đồng khoa học. Bản báo cáo đã phản ánh đầy đủ tiến trình thực hiện, nội dung và sản phẩm mà đề tài tạo ra. Trên cơ sở lý luận về sự cần thiết của việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đề tài phân tích thực trạng việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn…, từ đó đề tài luận giải các giải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”ThS Hoàng Thị Hương Thu - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Tất cả 05 thành viên trong hội đồng khoa học đã nhận xét, đánh giá rất chi tiết, cụ thể về kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu: Đề tài được đánh giá cao về tính khoa học, tính thực tiễn; đồng thời hội đồng cũng đánh giá cao về nỗ lực nghiên cứu của nhóm tác giả. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra những tồn tại của đề tài và đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”TS.Vũ Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng đánh nhận xét về đề tài

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

TS Trịnh Thị Hạnh - Ủy viên phản biện 1, đánh giá đề tài

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

TS Phùng Danh Cường - Ủy viên phản biện 2, đánh giá đề tài

Kết quả cuối cùng cả 5 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí đề tài đạt và đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện để nghiệm thu cấp Trường.

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”TS Trần Thị Bích Huệ - Thư ký hội đồng đọc kết quả đánh giá của hội đồng khoa học

  • Thứ Bảy, 00:00 28/11/2020

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hộ thảo Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật lần 8 – 20022

Thứ Tư, 16:38 08/06/2022

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Giáo dục sinh viên ngành Du lịch ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển toàn diện’’.

Thứ Tư, 10:14 27/04/2022

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu bộ môn Các nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin

Thứ Hai, 23:53 28/02/2022

Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử hiện nay: những vấn đề pháp lý đặt ra - Bài báo khoa học -

Thứ Năm, 23:59 17/02/2022
"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 16:51 29/10/2020
Triết lý giáo dục qua thực tiễn ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Triết lý giáo dục qua thực tiễn ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 09:23 22/09/2020
Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 09:18 24/08/2020
"Pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ di cư phi chính thức" - Tạp chí khoa học -

"Pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ di cư phi chính thức" - Tạp chí khoa học -

Chủ Nhật, 10:54 02/08/2020
"Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" - Tạp chí khoa học-

"Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" - Tạp chí khoa học-

Thứ Năm, 09:07 02/07/2020

Video giới thiệu