Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

(Bài viết của ThS Nguyễn Thị Ngọc, ThS Đặng Thị Hường đăng trên Tạp chí Giáo dục và Xã hội- Số 97 - T4/2019) Nho giáo là một trong những trường phái triết học chính của Trung Quốc từ thời cổ đại, tư tưởng triết học Nho giáo của Khổng Mạnh chiếm địa vị đặc biệt quan trọng trong lịch sử tư tưởng, nó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội Trung Quốc suốt hơn hai ngàn năm lịch sử. Do vị trí địa lý và điều kiện lịch sử, Nho giáo đã thâm nhập và bén rễ sâu vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Nó ảnh đến hầu như tất cả các lĩnh vực tâm lý, văn hóa, xã hội. Học thuyết Nho giáo được nhà nước phong kiến Việt Nam chủ động tiếp nhận để khai thác những yếu tố được coi là thế mạnh, thích hợp cho việc tổ chức và quản lý đất nước.

Hơn 100 năm qua, kể từ khi Nho giáo suy vong, vấn đề Nho giáo trong văn hóa Việt Nam đã được bàn rất nhiều. Các nhà nghiên cứu Nho giáo thời trước như Phan Bội Châu, Trần Trọng Kim, Ngô Tất Tố… gần đây hơn có Trịnh Doãn Chính, Quang Đạm… Nhưng hầu hết các nghiên cứu ấy đều đứng từ góc nhìn triết học, sử học. Các khía cạnh được nói nhiều vẫn là tư tưởng, giáo dục, văn học của Nho giáo và Nho giáo Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về vấn đề ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay.

Trước hết, bài báo trình bày khái quát về sự du nhập và phát triển của Nho giáo ở Việt Nam. Trong nội dung chính: Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay, bài báo tập trung luận giải sự ảnh hưởng của Nho giáo với Việt Nam trên các bình diện: Gia đình, xã hội, giáo dục, văn hóa - đạo đức - tư tưởng. Kết quả nghiên cứu của bài báo là tư liệu bổ sung, phát triển cho những nghiên cứu về Nho giáo ở Việt Nam nói riêng và Nho giáo nói chung.

  • Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

Thứ Tư, 13:53 20/02/2019

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thứ Bảy, 15:45 26/01/2019
Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Chủ Nhật, 15:37 20/01/2019

Video giới thiệu