Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Thực hiện kế hoạch khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2018-2019, sáng ngày 09/6/2019, tại Phòng hội thảo tầng 2 nhà A2, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 4 với chủ đề: “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”. Tham dự chương trình có Ban lãnh đạo và toàn thể các nhà khoa học, các giảng viên trong Khoa.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2020 mà Đại hội XII của Đảng xác định là: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia thì giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật có nhiệm vụ trọng tâm là trang bị một cách cơ bản, hệ thống những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, các quy phạm pháp luật của Nhà nước cho sinh viên, trực tiếp tác động để người học hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học; định hướng các giá trị và phát triển nhân cách của người học. Chính vì vậy, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức Hội nghị khoa học cấp đơn vị với chủ đề: Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.Tham gia hội thảo lần này có 13 bài viết được chọn lựa từ nhiều bài viết của các giảng viên trong Khoa. Trong đó, hội đồng khoa học đã chọn ra 4 bài báo cáo tại hội thảo. Các bài hội thảo lần này có chất lượng tốt, tập trung chủ yếu chủ đề chính. Bên cạnh đó, để tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hội thảo còn có bài viết về phương pháp dạy học, về phương pháp viết bài báo khoa học...

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.Toàn cảnh Hội thảo khoa học lần thứ 4 Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Chương trình hội thảo diễn ra như sau: Mở đầu là bài phát biểu của TS Vũ Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Khoa; Ban thư ký phổ biến chương trình làm việc; các tác giả báo cáo bài hội thảo; các phát biểu nhận xét, trao đổi, đánh giá của các nhà khoa học, các giảng viên; các ý kiến trả lời của các tác giả; bế mạc hội thảo.

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.Hình ảnh ThS Nguyễn Thị Ngọc trình bày bài hội thảo

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.Hình ảnh ThS Hoàng Thị Hương Thu trình bày bài hội thảo

Hội thảo Khoa học lần thứ 4 năm học 2018-2019 của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật thành công tốt đẹp. Các nội dung hội thảo sẽ được các giảng viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, nhất là vận dụng trực tiếp vào công tác dạy dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

KẾ HOẠCH HỘI THẢO /media/29/uffile-upload-no-title29586.doc

  • Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

Thứ Tư, 13:53 20/02/2019

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thứ Bảy, 15:45 26/01/2019

Video giới thiệu