Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Thực hiện quyết định số 1134/QĐ-ĐHCN, 13h30 ngày 29 tháng 11 năm 2020, tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A2 - Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, buổi đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường do TS Phạm Thị Thu Hương làm chủ nhiệm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả đánh giá là cơ sở quan trọng để đề án thực hiện nghiệm thu cấp trường và đem vào ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giáo dục và đào tạo đang tiến hành đổi mới toàn diện để đáp ứng với thực tiễn đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển. Trong xu thế đó, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội cũng rất tích cực trong đổi mới công tác đào tạo. Các học phần được đào tạo theo chuẩn CIDO, đào tạo kết hợp (on line, of line). Với những hình thức và phương pháp mới, việc xây dựng các học liệu phục vụ giảng dạy là hết sức cần thiết. Các môn học lý luận chính trị gồm Triết học, KTCT, CNXH KH, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lại là những môn học mang tính trừu tượng, hàn lâm; nhiều học liệu và phương pháp truyền thống sẽ ít phát huy hiệu quả trong dạy và học các môn học này.

Chính vì vậy, việc nhóm nghiên cứu lựa chọn: Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, mà trọng tâm là xây dựng học liệu cho 02 học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở tường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Haui).

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Phạm Thị Thu Hương - Chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt đề án trước hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Phạm Thị Thu Hương đã trình tóm tắt đề án khoa học trước hội đồng khoa học. Đề án luận giải rõ cơ sở lý luận chung của học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO; đồng thời nêu rõ các đặc điểm chung của đào tạo theo mô hình CIDO, sự cần thiết phải xây dựng học liệu giảng dạy các học phần chính trị theo mô hình đào tạo CIDO và xác định được tiêu chí xây dựng học liệu giảng dạy các học phần chính trị theo mô hình đào tạo CIDO.

Trong chương trọng tâm của đề án (Chương 2), đề án tập trung vào xây dựng học liệu giảng dạy học phần chính trị theo mô hình đào tạo CIDO tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từ nền tảng xây dựng và phát triển học liệu các học phần lý luận chính trị nói chung, nhóm nghiên cứu đã xây dựng học liệu cho 02 học phần là học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, với những học liệu quan trọng gồm: Đề cương chi tiết học phần theo CIDO, bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi, bản mô tả kỹ thuật soạn thảo đề thi… ;Các kết quả điều tra khảo sát và sự luận giải kết quả này cho thấy bức tranh khá toàn diện về thực trạng và tính tất yếu cần xây dựng học liệu. Các kết quả thực nghiệm trong chương 3 được kiểm chứng là chân thực, phản ánh thực chất quá trình dạy học của 02 học phần trong quá trình dạy học trước và sau thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm nói lên việc xây dựng học liệu trong dạy học của 02 học phần đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng thu cho người học và đem lại hiểu quả trong đào tạo.

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Phùng Danh Cường - Chủ tịch hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhận xét về đề án

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.

TS Trịnh Thị Hạnh - Ủy viên phản biện 1 đánh giá, nhận xét đề án

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.

TS Nguyễn Thị Lan - Ủy viên phản biện 2 đánh giá, nhận xét đề án

Tất cả 05 thành viên trong hội đồng khoa học đã nhận xét, đánh giá rất chi tiết, cụ thể về kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu: Đề án được đánh giá cao về tính khoa học, tính thực tiễn; đồng thời hội đồng cũng đánh giá cao về nỗ lực nghiên cứu của nhóm tác giả. Các sản phẩm của đề án đều đạt chỉ tiêu chất lượng và số lượng đã đăng ký. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra những tồn tại của đề án và đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện đề án.

Kết quả cuối cùng cả 5 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí đề án đạt và đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện để nghiệm thu cấp Trường.

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.ThS Nguyễn Văn Khánh - Thư ký hội đồng công bố kết quả đánh giá của hội đồng khoa học

  • Chủ Nhật, 15:36 29/11/2020

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hộ thảo Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật lần 8 – 20022

Thứ Tư, 16:38 08/06/2022

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Giáo dục sinh viên ngành Du lịch ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển toàn diện’’.

Thứ Tư, 10:14 27/04/2022

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu bộ môn Các nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin

Thứ Hai, 23:53 28/02/2022

Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử hiện nay: những vấn đề pháp lý đặt ra - Bài báo khoa học -

Thứ Năm, 23:59 17/02/2022
"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Bảy, 00:00 28/11/2020
Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 16:51 29/10/2020
Triết lý giáo dục qua thực tiễn ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Triết lý giáo dục qua thực tiễn ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 09:23 22/09/2020
Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 09:18 24/08/2020
"Pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ di cư phi chính thức" - Tạp chí khoa học -

"Pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ di cư phi chính thức" - Tạp chí khoa học -

Chủ Nhật, 10:54 02/08/2020

Video giới thiệu