Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

(Bài viết của TS Trịnh Thị Hạnh - Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong cuốn sách Phát triển bền vững vùng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, do PGS, TS Hồ Việt Hạnh và TS Phan Thị Sông Thương làm chủ biên, NXB Khoa học Xã hội, 2020, tr.74-73).

Phát triển bền vững là yêu cầu cơ bản trong hoạch định chính sách hiện nay. Có nhiều cách tiếp cận phát triển bền vững, trong đó tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế là một phương pháp quan trọng. Bài viết đã trình bày khái niệm về sinh kế, sinh kế bền vững trên cơ sở tổng quan các công trình khoa học có liên quan. Trong đó quan điểm của DFID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh - Department for International Development) về sinh kế bền vững là cách tiếp cận toàn diện nhất, có tính ứng dụng cao trong phân tích phát triển bền vững. Khung lý thuyết sinh kế bền vững của DFID đã chỉ ra năm nguồn vốn là nguồn vốn vật chất, nguồn tự nhiên, nguồn vốn con người, nguồn vốn tài chính và nguồn vốn xã hội. Tác giả đã vận dụng năm nguồn vốn này trong việc chỉ ra vai trò của chúng đối với sự phát triển bền vững. Điều đó cũng có nghĩa rằng phát triển bền vững cần quan tâm đầy đủ đến năm nguồn vốn của khung sinh kế bền vững.

Abstract:Sustainable development is a basic requirement in current policy making. There are many approaches to sustainable development, in which the livelihood framework approach is an important method. The article presented the concept of livelihoods, sustainable livelihoods on the basis of an overview of relevant scientific works. In which, the viewpoint of DFID (Department for International Development) on sustainable livelihood is the most comprehensive approach with high applicability in analysis of sustainable development. DFID's framework of sustainable livelihoods has identified five sources of capital: physical capital, natural source, human capital, financial capital and social capital. The author has used these five sources of capital in pointing out their role in sustainable development. It also means that sustainable development requires full attention to the five funding sources of the sustainable livelihood framework.

Từ khóa: Sinh kế, sinh kế bền vững, phát triển bền vững.

Key words:Livelihood, sustainable livelihood, sustainable development.

Tải toàn văn: /media/29/uffile-upload-no-title29619.pdf

  • Thứ Sáu, 10:01 12/02/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 15:59 17/08/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 16:16 20/07/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Chủ Nhật, 16:29 20/06/2021
"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

Thứ Ba, 15:54 15/06/2021

Cơ sở lý luận của pháp luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Bài báo khoa học -

Thứ Hai, 10:48 01/02/2021
Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Thứ Bảy, 11:12 16/01/2021
Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thứ Tư, 10:22 06/01/2021
Nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 15:48 25/12/2020
Nghiệm thu cấp trường đề án "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Nghiệm thu cấp trường đề án "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Thứ Sáu, 12:10 25/12/2020

Video giới thiệu